Skip to main content

Werkwijze, verstoringen en release management

We willen jullie graag meenemen in onze agile werkmethodiek en hoe wij omgaan met verstoringen en releases.

Agile werkmethodiek

Het Debble team werkt via het agile framework om in teamverband op een effectieve en flexibele manier software te ontwikkelen. Binnen dit agile framework hebben we de Shape Up methodiek toegepast.

In plaats van elke twee weken een nieuwe sprint te draaien, werken we met een periode van zes weken. In deze periode van zes weken ligt de nadruk op focustijd, die is 4 weken aaneensluitend. Binnen deze focustijd geldt één regel: geen verstoringen en 100% tijd voor productontwikkeling. Daarbij is de tijd fixed en de scope variabel, mét een helder doel waaraan teamleden zich committeren.

De focustijd staat in de afbeelding hieronder beschreven als een Build cycle. Deze heeft 100% focus op één duidelijk doel en eindresultaat. Dat bereiken we door afleidende zaken af te houden, waardoor focus, rust en duidelijkheid ontstaat. De blokken voor Quality time zijn bedoeld voor oplossingen voor verstoringen, kleine aanpassingen op het huidige product, nieuwe installaties en algemeen onderhoud.

Meer focus betekent minder verschillende dingen oppakken waardoor we meer kunnen bereiken. Meer kwaliteit, meer tijd voor dingen die er toe doen en meer ruimte voor (product)innovatie en technische verbeteringen.

Proces omtrent verstoringen

Verstoringen kennen diverse prioriteiten, zie daarvoor onze Service Level Agreement: https://debble.com/images/debble/documents/Debble_SLA.pdf. Indien de prioriteit hoog genoeg is, zal team of een deel daarvan haar sprintwerkzaamheden per direct neerleggen om de focus te verleggen op het verhelpen van de verstoring. Een dergelijk storing wordt vermeld in onze servicedesk en op de pagina met actuele storingen: https://debble.com/actuele-storingen. Om continuïteit en stabiliteit te blijven waarborgen, worden standaard verstoringen gepland en meegenomen in een volgende te plannen sprint voor Quality time. Voorwaarde voor het oppakken van verstoringen is het kunnen reproduceren van de verstoring door het Debble team.

Release management

Release management richt zich op het waarborgen van de kwaliteit van de productieomgeving door gebruik te maken van procedures en controles bij het implementeren van nieuwe versies. Releases worden op gecontroleerde wijze uitgebracht, zodat aan wijzigingen gerelateerde incidenten zoveel mogelijk worden voorkomen.

Debble kent twee soorten releases:

  • Minor release: bevat kleine aanpassingen op het huidige product, oplossingen voor verstoringen en algemeen onderhoud. Minor releases komen voort uit de sprint voor Quality time.
  • Major release: bevat nieuwe functionaliteiten of doorontwikkelingen daarvan. Deze komen voort uit een Build cycle en worden via onze release ringen uitgerold.

Minor releases vinden tweewekelijks plaats, major releases kennen een lagere frequentie met een minimum van eens per kwartaal. Oplossingen voor verstoringen worden altijd met de release van de huidige sprint uitgerold bij alle organisaties. Aanpassingen, hoe klein ook, doorlopen onze release ringen en worden zodoende altijd een sprint later uitgerold bij onze klanten.

Zoals in de afbeelding hierboven is te zien, is het team onderverdeel in twee development teams. Op die manier kunnen we de snelheid in het oppakken van eventuele verstoringen hoog genoeg houden. Uiteraard worden verstoringen van een prio 1 of 2 altijd opgepakt, ook al beide teams in een Build cycle zitten.

Release ringen

Major releases worden uitgebracht in “ringen” en nemen een gehele sprint in beslag qua doorlooptijd. Ringen worden gebruikt om releases gefaseerd uit te rollen en de kwaliteit van onze software te evalueren. Debble gebruikt daarvoor de onderstaande ringen:

release ringen 1

Wil je je aanmelden voor de first release ring? Dat kan via een ticket in de servicedesk.

Wat zit er in een release?

Via onze release notes is te zien wat er globaal per sprint wordt opgeleverd. Hier worden functioneel interessante zaken vermeld, zaken zoals algemeen onderhoudt en technische aanpassingen worden hier niet vermeld. Houdt hier rekening met de release rings. Alle met de prefix “FIXED“ wordt op de laatste dag van de genoemde sprint bij alle klanten opgeleverd. De overige punten volgen via de release ringen - een sprint later - opgeleverd.

 

Het Debble team werkt via een agile framework om in teamverband op een effectieve en flexibele
manier software te ontwikkelen. Daarbij maken wij gebruik van sprints. Een sprint is een
vastgestelde time-box van twee weken die elkaar elke keer direct opvolgen. Vooraf aan een sprint
wordt het sprintdoel bepaald, waaraan teamleden zich committeren. Gedurende de sprint wordt
niet van het sprintdoel afgeweken waardoor focus, rust en duidelijkheid ontstaat. Aan het einde
van een sprint levert het team een release op dat in zijn geheel of gedeeltelijk naar organisaties
kan worden uitgerold